Under Construction

ทุเรียนป่าละอู

จ.ประจวบคีรีขันธ์

สินค้าเด่น 1,455

฿ 299 / กก


กำลังการผลิตต่อเดือน :
สินค้าจำหน่ายเป็นฤดูกาล
ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

"ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าละอู" เป็นบริเวณที่ราบเชิงเขาทางด้านทิศตะวันตกของตำบลหนองพลับ ปัจจุบันเป็นตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามเทือกเขาตะนาวศรี เป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพพม่า มีชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง ตั้งบ้านเรือนอยู่กระจัดกระจายทั่วไป ประกอบอาชีพทำไร่เลื่อนลอย ล่าสัตว์หาของป่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2520 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสว่า

“มีพระราชประสงค์ที่จะให้ชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงมาอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันและให้ ทางราชการช่วยเหลือด้านการทำมาหากิน และประกอบอาชีพ ตลอดจนการรักษาพยาบาล และการศึกษา ไม่ได้คิดที่จะดำเนินการตัดถนนข้ามเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว”

เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงมหาดไทยจึงได้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็ง-ป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2520 และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเป็นผู้บริหารโครงการในเขตแต่ละจังหวัด การดำเนินงานตามโครงการได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2520 เป็นต้นมา จนกระทั่งปัจจุบัน

การขอใช้พื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กระทรวงมหาดไทย ขอใช้พื้นที่เขตปลอดภัยในราชการทหารกระทรวงกลาโหม ที่อยู่ในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 40,000 ไร่

ในระยะแรกของการดำเนินงานจะมีวัตถุประสงค์ในด้านความมั่นคงเป็นหลักก็ตาม แต่จากการดำเนินโครงการฯ ตามแนวพระราชดำริ โดยใช้ “สหกรณ์” เป็นศูนย์กลาง ในการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาจิตใจของสมาชิกให้รู้รักสามัคคี โดยยึดหลักการ ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดประโยชน์ตามมาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการจรรโลงไว้ซึ่งจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปนับได้ว่าโครงการนี้ประสบผลสำเร็จสมดังพระราชดำริทุกประการ

ในปัจจุบันมีสินค้าที่เป็นที่รู้จักในชื่อ ทุเรียนป่าละอู ซึ่งบริหารงานโดยโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสมาชิกในกลุ่มมากกว่า 50 ราย และมีจำนวนต้นทุเรียนมากกว่า 15,000 ต้นจึงได้มีการจัดตั้ง "แปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด" เพื่อรวบรวม จำหน่ายทุเรียนป่าละอูคุณภาพ


มาตรฐานที่ได้รับ


ติดต่อ พูดคุย กับองค์กรเกษตรกร

ประเภทองค์กรเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ชื่อองค์กร
แปลงใหญ่ทุเรียนสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด
ชื่อ
นางสาวอนิสา ดีเลิศ
ที่อยู่
9/9 หมู่ 1 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เบอร์โทรศัพท์
032-646884
อีเมล

ช่องทางการจัดส่ง

  • Kerry Express

ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
เบญจวรรณ 26 วันที่ผ่านมา

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 9,121,381 ราย